Wczytywanie
 

Baza wiedzy > Bezpieczeństwo karm

Regulacje karm dla zwierząt domowych

Wstęp

Karma dla zwierząt domowych w krajach rozwiniętych jest regulowana na każdym etapie, począwszy od użytych surowców poprzez proces produkcyjny, marketing i sprzedaż. Wiele przepisów prawnych dotyczących karm dla zwierząt domowych odnosi się do innych kategorii produktów, takich jak na przykład żywność dla ludzi. Często bardziej szczegółowe przepisy dotyczą zarówno pasz dla zwierząt gospodarskich, jak i karmy dla zwierząt domowych. Istnieją także przepisy mające zastosowanie wyłącznie w stosunku do karm dla zwierząt domowych.

Ponadto branża karm dla zwierząt domowych w danym kraju może podlegać samoregulacji poprzez serię branżowych kodeksów lub wytycznych, które zapewniają szczegółowe zasady w celu praktycznego wdrożenia ustawodawstwa lub ustanowienia przepisów w dziedzinach, które nie są regulowane prawem.

Celem prawodawstwa i samoregulacji jest zapewnienie, że produkty żywnościowe dla zwierząt domowych zaspokajają potrzeby żywieniowe zwierząt domowych, są bezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi oraz zawierają dokładne i zgodne z prawdą informacje dla konsumentów. Wszędzie tam, gdzie wytwarzana jest karma dla zwierząt domowych, musi ona spełniać wymogi prawne ustanowione przez kraj lub region, w którym jest sprzedawana.

Poniższe sekcje opisują sposób regulowania żywności dla zwierząt domowych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Przepisy dotyczące żywności dla zwierząt domowych istnieją również w wielu innych krajach na całym świecie.

Unia Europejska

W Unii Europejskiej (UE) są trzy główne organy legislacyjne:

  • Komisja UE - proponuje ustawodawstwo,
  • Parlament Europejski
  • Rada Unii Europejskiej - przyjmuje ustawodawstwo (procedura współdecydowania).

Przepisy wykonawcze mogą zostać przyjęte w komitetach legislacyjnych pod przewodnictwem Komisji UE , która składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich.

Ciała te są odpowiedzialne za rozwój oraz przyjęcie wszystkich przepisów dotyczących żywności i pasz dla zwierząt, w tym karm dla zwierząt domowych.

Z drugiej strony są odpowiedzialne za wdrożenie i kontrolę poprawnego zastosowania prawodawstwa UE.

W tekstach prawnych UE, rozróżnia się terminy:

  • „żywność”, który jest zarezerwowany dla artykułów spożywczych dla ludzi
  • „pasza”, który jest przeznaczony dla pasz dla zwierząt, w tym karm dla zwierząt domowych.
 

Bezpieczeństwo żywności dla zwierząt domowych

Dwa prawa określają podstawowe zasady dotyczące żywności i bezpieczeństwa pasz: „ogólne prawo żywnościowe” rozporządzenie 178/2002 1 - które również dotyczy pasz i higieny pasz oraz rozporządzenie183/2005.

Przepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 1069/2009 oraz 142/2011 zawierają szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa surowców pochodzenia zwierzęcego stosowanych w karmach dla zwierząt domowych, ich wymagania dotyczące przetwarzania (w tym karm dla zwierząt domowych) i obejmuje wzory świadectw zdrowia na przywóz do UE.

Rozporządzenie 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) określa ograniczenia w odniesieniu do materiałów szczególnego ryzyka, import / eksport, ograniczenia i zasady dotyczące przetworzonych białek zwierzęcych (mączki mięsne).

Rozporządzenie 1831/20036 reguluje dodatki dozwolone w paszach dla zwierząt i, w stosownych przypadkach, ich maksymalne limity. Oznacza to, że wszystkie dodatki muszą być ocenione pod kątem ich bezpieczeństwa i skuteczności przed użyciem w karmie dla zwierząt. Wszystkie zatwierdzone dodatki są wymienione w rejestrze opublikowanym przez Komisję UE.

Dyrektywa 2002/327 w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych zawiera maksymalne limity dla określonych zanieczyszczeń (mykotoksyny, metale ciężkie, dioksyny itp.) ze specyfikacjami dla surowców i dla gatunków zwierząt.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych żywność dla zwierząt jest regulowana przez U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Podczas gdy producenci karmy dla zwierząt domowych i ich dostawcy zostali zobowiązani do wprowadzenia na rynek bezpiecznych produktów w ramach Federal Food Drug and Cosmetic Act (FFDCA) w 1938 r., karma dla zwierząt domowych i przysmaki są teraz również regulowane w ramach regulacji bezpieczeństwa żywności ustawą (FSMA) 11,12,13. Ustanowiona prawnie w 2011 roku, FSMA zmieniła FFDCA, aby określić wymagania dla producentów karmy dla zwierząt domowych, aby zachować zgodność z przepisami Obecnych Dobrych Praktyk Produkcyjnych i identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, a następnie ustanowić kontrole zapobiegawcze dla tych zagrożeń.

Nacisk na żywność dla ludzi i zwierząt w ramach prawa to zapobieganie chorobom, a nie reagowanie i rozwiązywanie problemów, które się pojawiają. Również prawo zapewnia FDA możliwość przeprowadzenia inspekcji obiektu w celu weryfikacji zgodności z FSMA oraz upewnienia się , że importowana żywność spełnia wymogi standardów bezpieczeństwa żywności w Stanach Zjednoczonych.

 

Etykietowanie i oświadczenia

Rozporządzenie 767/20098 zawiera przepisy dotyczące etykietowania, oświadczeń i innych form komunikacji, których celem jest dostarczenie konsumentom dokładnych i zgodnych z prawdą informacji. Rozporządzenie to również reguluje produkty dietetyczne [produkty do szczególnych celów żywieniowych (PARNUT)]. Dyrektywa 2008/389 wymienia wszystkie zatwierdzone PARNUT i szczególne warunki dla diety wprowadzanej na rynek.

 

Federalne wymagania FDA

Ponadto FDA opracowało federalne wymagania dotyczące etykietowania w ramach FFDCA, takie jak masa netto, gwarantowana analiza głównych składników odżywczych oraz nazwa i adres producenta lub dystrybutora. Podczas gdy FDA jest regulatorem na poziomie federalnym, karma dla zwierząt domowych oraz przysmaki zazwyczaj podlegają dodatkowym indywidualnym regulacjom opracowanym przez departamenty rolnictwa właściwych stanów.

Dla ułatwienia jednolitej interpretacji i egzekwowania przepisów państwowych większość tych stanów postępuje zgodnie z ustawami i rozporządzeniami, które są zgodnie z modelem prawnym ustalonym przez Stowarzyszenie Amerykańskich Urzędników Kontroli Pasz (AAFCO) 14, organizacje państwowe i federalne organy nadzoru. Te modele rozszerzają się i uzupełniają regulacje FDA, obejmując wiele aspektów etykietowania nie uwzględnione na poziomie prawa federalnego.

AAFCO wyznacza również standardy odżywcze dla uzasadnienia wartości żywieniowej i definiuje składniki oraz określa akceptowalne nazwy składników. AAFCO jest organizacją prywatną, ale wszyscy członkowie AAFCO muszą być federalnymi lub państwowymi urzędnikami.

Prawa i przepisy opracowane przez AAFCO nie są bezpośrednio egzekwowalne, ponieważ AAFCO nie jest instytucją rządową, ale AAFCO zapewnia forum, na którym urzędnicy kontroli, stowarzyszenia branżowe i grupy konsumenckie spotykają się jako partnerzy w celu rozwiązania problemów i dostarczania wskazówek. AAFCO pozostaje uznanym źródłem: informacji o karmach dla zwierząt domowych, etykietowaniu, definicji składników, oficjalnych pojęć i ustandaryzowanej metodologii badania pasz. Te informacje są publikowane co roku w Dzienniku Urzędowym. Urzędnicy kontroli pasz w każdym stanie mogą kontrolować urządzenia i egzekwować te przepisy.

GAPFA

GAPFA skupia 15 krajowych i regionalnych stowarzyszeń zajmujących się karmą dla zwierząt domowych na całym świecie, a także producentów karmy, koncentrując się na karmie dla psów i kotów. GAPFA została oficjalnie powołana w listopadzie 2014 r. zgodnie z prawem belgijskim.

Misją GAPFA jest wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia zwierząt domowych oraz promowanie korzyści płynących z ich posiadania, poprzez zajmowanie wspólnych kluczowych stanowisk w ramach tego światowego forum. Celem GAPFA jest bycie uznanym, globalnym ekspertem branży karm dla zwierząt domowych. Poprzez wykorzystanie zbiorowej wiedzy i doświadczenia globalnego przemysłu karm dla zwierząt domowych w celu opracowania, opartych na nauce, globalnych norm żywieniowych i bezpieczeństwa, które będą stanowić punkt odniesienia i ułatwią handel międzynarodowy.

Niniejszy materiał przygotowany przez GAPFA zawiera jedynie informacje ogólne. W celu uzyskania szczegółowych porad i informacji na temat karmienia i opieki nad zwierzęciem, zalecamy konsultację z lekarzem weterynarii. Po więcej informacji na temat Global Alliance of Pet Food Associations zapraszamy na stronę internetową www.gapfa.org

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków