Wczytywanie
 

Baza wiedzy > Bezpieczeństwo karm

Czym jest RASFF? Czy karmy dla zwierząt domowych są bezpieczne?

RASFF (ang. Rapid Alert System of Food and Feed) to system służący do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności, paszach oraz w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. RASFF umożliwia sprawną wymianę informacji na temat zagrożeń związanych z żywnością i paszą przez organy ds. zdrowia publicznego. Dzięki temu narzędziu członkowie sieci mogą podejmować skoordynowane, spójne i jednoczesne działania, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony konsumentów. RASFF jest administrowany przez Komisję Europejską i działa na podstawie następujących przepisów prawa:

  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.

Każdy członek sieci RASFF wyznacza krajowy punkt kontaktowy reprezentujący dany kraj. W Polsce w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia jest to Główny Inspektor Sanitarny, a w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz Główny Inspektorat Weterynarii.

Podstawą do podejmowania wszelkich działań i decyzji w ramach systemu RASFF jest prawodawstwo dotyczące żywności, pasz oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także naukowa ocena ryzyka związanego ze spożyciem niebezpiecznej żywności i pasz.

 

Powiadomienia zgłaszane do RASFF

 
 

Dodatkowo, gdy członek sieci posiada informację związaną z bezpieczeństwem żywności lub pasz, która nie może być zakwalifikowana jako powiadomienie, a która może być przydatna dla innych członków sieci, przekazuje informację typu NEWS.

 

 

Członkami sieci RASFF są punkty kontaktowe RASFF, które reprezentują: Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), kraje członkowskie UE, kraje członkowskie EFTA (Islandia, Lichtestein, Norwegia, Szwajcaria).

Zgodnie z art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002, Komisja Europejska udostępnia do wiadomości publicznej informacje dotyczące powiadomień alarmowych, powiadomień informacyjnych i powiadomień o odrzuceniu na granicy przekazywane w ramach systemu RASFF.

Ww. informacje są publikowane w ogólnodostępnej bazie danych RASFF Portal na stronie internetowej https://ec.europa. eu/food/safety/rasff/portal_en i odnoszą się do: typu produktu, zidentyfikowanych zagrożeń, wyników badań analitycznych (jeśli są dostępne), kraju pochodzenia produktów, krajów, do których produkt został dostarczony, kraju zgłaszającego powiadomienie, podstawy zgłoszenia powiadomienia, podjętych działań i statusu dystrybucji zgłoszonych przez członków sieci RASFF do punktu kontaktowego RASFF Komisji Europejskiej.

 

Dane statystyczne

  20191 20202
Łączna liczba notyfikacji 4118 3794
Liczba notyfikacji dotyczących pasz 325 233
Liczba notyfikacji dotyczących karm dla zwierząt domowych 54 27
Notyfikacje dotyczące karm o statusie poważne, w tym: 25 10
• Przekąski tzw. naturalne (np. uszy wieprzowe) 18 4
• Surowe karmy dla zwierząt domowych 3 2
• Przemysłowe karmy (Karmy gotowe suche lub mokre) dla zwierząt domowych 2 3
• Surowce do karm 2 1

1 Źródło: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2c5c7729-0c31-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-174742448
2 Dane z systemu RASFF na dzień 18 maja 2021 r

Niniejszy materiał przygotowany przez GAPFA zawiera jedynie informacje ogólne. W celu uzyskania szczegółowych porad i informacji na temat karmienia i opieki nad zwierzęciem, zalecamy konsultację z lekarzem weterynarii. Po więcej informacji na temat Global Alliance of Pet Food Associations zapraszamy na stronę internetową www.gapfa.org

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków